بيانيه اعلام موجوديت «انجمن كارگرى جمال چراغ ويسى»

 

بيش از يك دهه پيش، كارگران در كردستان اول مه را با برافراشتن پرچم سرخ سوسياليسم و تدوين و اعلام يك قانون كار دموكرتيك گرامى داشتند. اين نخستين بارى بود كه در كردستان مراسم اول مه با چنين وسعتى از جانب خود كارگران تدارك ديده شده بود و برپا ميشد. برگزارى مراسم مستقل كارگرى اول مه در چند سال پياپى در دهه 1360، نتيجه تحركى بود كه جنبش كارگرى در كردستان براى نخستين بار با نسل جديدى از فعالين كارگرى سوسياليست آغاز ميكرد. برگزارى روز جهانى زن و تلاش جدى براى دفاع از حقوق زنان، تشكيل اتحاديه صنعتگر در سنندج، مبارزه عليه شكلگيرى شوراهاى اسلامى كار و تلاش براى ايجاد شوراهاى كارگرى جلوه هاى ديگرى از همين تحرك تازه جنبش كارگرى در كردستان بودند. به اين ترتيب بیش از يك دهه پيش، در جو اختناقى كه رژيم ميكوشيد بر كردستان و تمام ايران حاكم كند، كارگران به رژيم اسلامى سرمايه و همه سرمايه داران اعلام كردند كه در كردستان نيروى تازه اى به ميدان آمده است كه تماميت حكومت ارتجاع اسلامى و نظام سرمايه دارى را به مبارزه ميطلبد.

رژيم اسلامى سرمايه، كه به بهانه جنگ با عراق حضور نظامى خود در كردستان را دو چندان كرده بود، بسيارى از فعالين اين حركت را دستگير كرد و به زندان انداخت. از جمله اين فعالين، جمال چراغ ويسى، يكى از سازماندهان و سخنرانان مراسم اول مه سنندج، در زندان رژيم اعدام شد. اما رژيم ارتجاعى نتوانست و نميتوانست عقربه تاريخ را به عقب برگرداند. مبارزات كارگران در كردستان متوقف نشد، و اكنون بيش از يك دهه است كه جنبش كارگرى در كردستان يك نيروى اجتماعى و سياسى است كه همه طبقات به قدرتش اعتراف دارند و همه نيروهاى سياسى، اعم از دولتى و غيردولتى، بايد آنرا در محاسبات خود منظور نمايند.

 

كارگران كردستان!

هر سال با فرارسيدن اول مه، ما با برپائى جشن روز همبستگى جهانى طبقه كارگر در عين حال خاطره اين مبارزات پرشور خود را در يك دهه پيش با غرور بياد مياوريم، و ياد رفيق جانباخته جمال چراغ ويسى را گرامى ميداريم.

امسال در اول مه، ما، جمعى از رفقاى همرزم و همنسل جمال چراغ ويسى، آغاز فعاليت انجمن جمال چراغ ويسى را اعلام ميكنيم. هدف اصلى ما در «انجمن کارگری جمال چراغ ويسى» اينست كه براى تقويت گرايش سوسياليستى در جنبش كارگرى كردستان به سهم خود بكوشيم. ما شك نداريم كه تنها فعالين كارگرى سوسياليست ميتوانند مانع از اين شوند تا جنبش كارگرى در كردستان تحت نفوذ عقايد و شيوه هاى غيركارگرى قرار بگيرد و حاصل مبارزاتش نصيب اين يا آن جناح حكومت اسلامى يا نصيب اين يا آن بخش از سرمايه داران گردد. ما شك نداريم كه پيشروى مبارزات كارگرى عليه نظام سرمايه ‌دارى و دولت اسلامى سرمايه در گرو تقويت گرايش راديكال و سوسياليستى است. تنها توانمند كردن اين گرايش ميتواند به تحقق اهداف طبقاتى همه كارگران بيانجامد و آزادى و برابرى را براى كل جامعه به ارمغان بياورد.

 

كارگران كردستان!

امروز كارگران در تمام ايران با يكى از سخت ترين و حساس ترين دوره هاى جنبش كارگرى مواجه هستند. نابسامانى اقتصادى بيداد ميكند. قدرت خريد دستمزدهاى ناچيز ما هر روز كم و كمتر مى شود. استخدام موقت هرچه بيشتر رواج ميگيرد. با خارج شدن كارگاههاى با كمتر از 5 كارگر از شمول قانون كار راه را براى استثمار هرچه وحشيانه تر و لجام گسيخته تر كارگران در كارگاههاى كوچك بازتر شده است. بيكارى بيداد ميكند، و براى بخش وسيعى از كارگران شاغل پرداخت دستمزدشان ماهها و ماهها به تعويق ميفتد. اينها همه پديده هاى روزمره اى براى كارگران ايران شده اند.

اما معضلات جنبش كارگرى تنها به عرصه اقتصادى محدود نيست. كارگران كردستان، همچون همه زنان و مردان كارگر در سراسر ايران، هنوز از داشتن تشكل هاى واقعى خود محرومند و هنوز از حق اعتصاب برخوردار نيستند. رژيم جمهورى اسلامى در كنار شيوه آشناى سركوب و بگير و ببند، اكنون تلاش ميكند تا با شيوه تفرقه اندازى در ميان كارگران از برخى از آنها در عمل بعنوان نيرويى براى پيشبرد هدفهاى سياسى و اقتصادى اين يا آن جناح رژيم استفاده كند. در كردستان، بطور ويژه، برخى جريانات سياسى مدعى چپ و در واقع كوته بين، با دامن زدن به ناسيوناليسم و تبليغ جدايى كارگران كرد و غيركرد، خواسته يا ناخواسته وحدت طبقه كارگر را در مبارزه عليه نظام سرمايه دارى و حكومت اسلامى سرمايه در ايران تضعيف ميكنند.

همه اين عوامل جنبش كارگرى در كردستان را باشرايط تازه و مسائل جديدى روبرو كرده است. امروز، پيشرفت مبارزات كارگران در گرو تجزيه و تحليل درست از وضعيت حاضر، شناخت مسائل جديد، و تشخيص اهداف و شيوه هاى متناسب با شرايط حاضر است.

ما در «انجمن کارگری جمال چراغ ويسى» ميكوشيم تا كارگران در كردستان را در تجزيه و تحليل معضلات جنبش كارگرى، تشخيص اهداف و بيان خواسته ‌ها، و اتخاذ شيوه ‌هاى متناسب با دوره حاضر، به سهم خود تقويت كنيم. ما بيشترين تلاش را به عمل خواهيم آورد تا رهبران كارگرى بهم نزديك و نزديكتر شوند و حاصل مبارزات كارگران ايران و جهان به ويژه به نسل جديد رهبران كارگرى منتقل شود. ما در «انجمن کارگری جمال چراغ ويسى» خواهان اين هستيم تا كارگران كردستان دوش به دوش تمام برادران و خواهران كارگر خود در سراسر ايران صف نيرومند جنبش سوسياليستى عليه نظام سرمايه دارى و حكومت پاسدار آنرا تقويت كنند.

در آينده نزديك «انجمن کارگری جمال چراغ ويسى» بطور مرتب از معضلات و مسائل جنبش كارگرى مستقيما با شما سخن خواهد گفت.

 

كارگران سوسياليست كردستان و سراسر ايران!

«انجمن جمال چراغ ويسى» براى انجام وظايفى كه در برابر خود قرار داده است از تمام پيش كسوتان جنبش كارگرى در كردستان و تمام دست اندركاران مبارزات جارى كارگرى در كردستان انتظار همكارى دارد. «انجمن کارگری جمال چراغ ويسى» براى انجام وظايفى كه در برابر خود قرار داده است به تجربه و دانش همه فعالين سوسياليست جنبش كارگرى در ايران نياز دارد. «انجمن کارگری جمال چراغ ويسى» براى انجام وظايفش به درسگيرى از تجارب مثبت و منفى و كلا به دستاوردهاى جنبش طبقه كارگر در همه كشورهاى جهان اتكا ميكند. با ما همكارى كنيد و ما را در انجام وظايفمان از هر جهت يارى دهيد.

 

آينده از آن كارگران است

 

ارسطو شعبانى، توفيق فرجى، حامد كريمى (شاطر حامد)، على خدرى، مظفر فلاحى، يدى عزيزى

يازده ارديبهشت 1380، اول مه 2001