اطلاعیه مطبوعاتی

شماره 4 

2 سپتامبر 2010

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

Iransk – Svenska arbetar solidaritets kommitté

isask@comhem.se

همبستگی کارگری مرز نمی شناسد!

کارگران اتوبوسرانی سوندسوال ، سوئد طی بیانیه ای پشتیبانی خود را از آزادی رضا شهابی و دیگر کارگران زندانی کردند، این بیانیه نیز برای سفارت سوئد و نیزمسئول رژیم ضد کارگر اسلامی ارسال شده است. در زیر بیانیه کارگران اتوبوسرانی را ملاحظه میکنید:

بیانیه پشتیبانی بخش اتوبوسرانی ، سندیکای کارگران اتوبوسرانی در سوندسوال

عضو سازمان مرکزی کارگران سوئد

ما خواستار آزادی بی قید و شرط و فوری رفیق مان رضا شهابی و دیگر کارگران دستگیر و بازداشت شده هستیم و نیزخواهان پایان دادن به
نقض حق کارگران برای سازماندهی  خود که در جریان می باشد هستیم.

ما کارگران اتوبوسرانی و نیز سازمان مرکزی کارگران سوئد حق تشکل یابی را حق مسلم تمامی کارگران در دنیا می دانیم.


ما این موضوع و رفتار آینده ایران با توجه به حق سازمانی کارگران نظارت و پیگیری خواهیم کرد.

سندیکای کارگران اتوبوسرانی سوندسوال

مسئول بخش : جان اریک لیند بلوم

Läs fonetiskt

 

Ordbok - Visa detaljerad ordbok

 

 

Stöduttalande från bussektionen BAS.

Detta är ett stöduttalande från sektionen BAS- bussarbetarna i Sundsvall,
tillhörande fackföreningen SAC- Sveriges arbetares centralorganisation.

Vi kräver ett villkorslöst och omedelbart frisläppande av vår kamrat
Reza Shahabi och andra arresterade, fängslade arbetare, samt kräver vi ett stopp för de kränkningar av arbetarnas rätt att organisera sig som nu sker.

Vi i BAS och fackföreningen SAC anser att alla arbetare i hela världen har
rätt att organisera sig.

Vi kommer att följa detta ärende och Irans framtida agerande när det
gäller arbetarnas organisationsrätt.

BAS-bussarbetarna i Sundsvall.

Sektionsansvarig:
Jan-Erik Lindblom

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


Support Statement bussektionen BAS.

This supports the statement from Section BAS bus workers in Sundsvall,
belonging to the union SAC Swedish Workers' Central.

We demand an unconditional and immediate release of our comrade
Reza Shahabi and other arrested, detained workers, and we demand an end to violations of workers' right to organize is now happening.

We in the BAS and the union SAC believes that all workers throughout the
world have the right to organize.

We will monitor this issue and Iran's future behavior with regard to
workers' rights organization.

BAS-bus workers in Sundsvall.

Section Editor: Jan-Erik Lindblom

 

تا آزادی بی قید وشرط رضا شهابی

و دیگر کارگران زندانی از پا نخواهیم نشست!