تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

هشت مارس روز جهانی زن گرامی باد

 امروز در شرایطی به استقبال و گرامی داشت روز جهانی زن می رویم که  ،فقر  وبیکاری،  دستمزد های چندین برابر زیر خط فقر، اخراج سازیها ، تعطیلی  روز افزون کارگاه و کارخانه ها ، نابرابری ، تبعیض های  جنسی ورواج فرهنگ  مرد سالاری  ،  استثمار و... هر روز بیشتر از گذشته سایه شوم خود را بر جامعه ایران  می گستراند.

 بحران هایاقت 

صادی و ناکارآمد بودن سیستم بورژازی در تامین رفاه ، آسایش ، برابری و آزادی،در بعد جهانی  بشریت را به  ورطه نابودی کشانده است .

مناسبات کاپیتالیستی حاکم ، برای عبور از بحران های  خود ، هر روزه به سفره ی کارگران تعدی می کند  و سعی دارد تا مبارزات کارگران را در اشکال گوناگون  سرکوب نماید.

 

طبقه سرمایه دار  هر روزه  زنان و مردان کارگر را مورد ستم قرار می دهد ،  اما در این میان زنان کارگر  بی شک  بیشترین   استثمار و تبعیض  را متحمل می شوند . زنان کارگر همچون مردان کارگر استثمار می شوند اما نه تنها دستمزد برابر با مردان را دریافت نمی کنند بلکه مورد تحقیر و اذیت و آزار های جنسی  قرار می گیرند و همچنین اولین قربانیان اخراج در محیط کار هستند.

دفاع از حرمت و کرامت انسانی  زنان  کارگر  و تمامی زنان جامعه ، وظیفه جنبش کارگری است و باید ضمن مبارزه با استثمار و  نابرای های اقتصادی ، کسب  بهبود شرایط زیست و معیشت خواستار لغو تمامی قوانین ، سنت ها و افکار پوسیده مردسالارانه  بود. بخشی از مبارزات جنبش کارگری باید به خواست های دموکراتیک اختصاص یابد. نباید اجازه داد فرهنگ ارتجاعی  که از یک سو منشایی برای تحقیر و استثمار بیشتر زنان است و از دیگر سو حامل سود های بیشتری برای صاحبان سرمایه است  به حیات خود ادامه دهد.

 مبارزه برای بهبود شرایط  اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی ، کسب  بیشترین آزاد ی بیان و اندیشه ، لغو مناسبات تبعیض آمیزجنسی ، ملی ، مذهبی  و..  بخش جدایی ناپذیر از مبارزه  آنی طبقه کارگر  است . کارگران برای نابودی  نابرابریها ، استثمار و...  باید  شالوده و بنیاد ها ی نظام سرمایه داری را زیر و رو کنند . نابودی نظام سرمایه داری بدون حضور نیمی از جامعه یعنی  زنان  نا ممکن خواهد بود .

 کارگران ؛

باید در آستانه روز جهانی زن متحدانه بر علیه مناسبات مرد سالاری ، فرهنگ بربریت ، سنگسار ، قوانین  تبعیض آمیزی که زن را موجودی " ضعیفه " می خواند ایستاد . زنان در تمامی شئونات  اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی هم گام با مردان باید  دارای حقوق برابر باشند.  هیچ قانون و فرهنگی نباید زنان  را به کنج خانه بکشاند . شعار " بهشت زیر پای مادران است " عقب مانده ترین شعاری است که برای  به تسلیم کشاندن زنان جامعه ما سر داده می شود تا با این حربه  زندگی در پستوی خانه و وظیفه پخت و پز و نگهداری بچه ، حجاب و ... را به زنان  تحمیل کنند . تاریخ جامعه ما سرشار از مبارزات زنانی است که در راه رهایی  و برابری شکنجه ، اعدام و زندانی شده اند .برای رهایی از تمامی نابرابری ها  باید مبارزات زنان منسجم  شود و متحد با جنبش کارگری گام بردارند.

 

 

گرامی باد 8 مارس روز جهانی زن

 

انجمن کارگری جمال چراغ ویسی

 

info@ijcwa.com

سوم مارس ٢٠١٣

http://www.ijcwa.com