گردهمایی عمومی

 

اوضاع کنونی جنبش کارگری و چشم انداز آن

 

سخنرانی دو فعال کارگری

سوال و جواب

بحث آزاد

 29 اکتبر 2010

ساعت 18.00 – 21.00

ABF- Stockholm Beskovsal, Sveavägen 40

 

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد isask@comhem.se

 انجمن کارگری جمال چراغ ویسیinfo@ijcwa.com