تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

این بازداشتها در شرایطی انجام می گیرد که موج بیکاری فزاینده ای کشور را فرا گرفته و تورم افسار گسیخته و گرانی سرسام آور کمر طبقه کارگر را خم کرده است. مگر این کارگران چه خواسته ای داشتند که در آستانه سال نو بایستی در زندان باشند؟ جز اینکه خواستار دستمزد عادلانه و زندگی شرافتمندانه برای کارگران و مردم عزیز و رفع تبعیض بودند؟ آیا جای این انسانهای شریف در زندان است. این نوع برخوردها و تهدید و ارعاب خانواده ها و بازداشت کارگران محکوم است و خواستار آز ادی فوری و بی قید شرط این کارگران هستم.

با ارزوی اتحاد و همبستگی تمامی کارگران

علی نجاتی- عضو هیئت مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه

4 فروردین 1392