تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

 

رفرمیسم و سندیکالیسم راست آقای مهدی کوهستانی نژاد در برابر رادیکالیسم جنبش کارگری


"رفرميسم فريب بورژوايی کارگران است، که به رغم بهبودهايی در اينجا يا آنجا، تا زمانی که سلطه سرمايه

دارد همچنان برده مزدی باقی خواهند ماند. بورژوازی ليبرال با يک دست اصلاحات ميدهد و با دست ديگر

هميشه، آنها را پس ميگيرد، به هيچ تنزل ميدهد و از آنها برای به بردگی کشيدن کارگران، ايجاد

چنددستگی در ميان آنان و جاودانه کردن بردگی مزدی بهره می جويد.

برعکس، کارگرانی که تئوری مارکس را جذب کرده‌اند، يعنی اجتناب ناپذيری بردگی مزدی را تا هنگامی که سرمايه‌داری مسلط است، دريافته‌اند، با هيچگونه اصلاحات بورژوايی تحميق نميشوند. کارگران با درک اين که هر جا سرمايه‌داری وجود دارد، اصلاحات نه ميتواند ديرپا باشد و نه عميق، برای شرايط بهتر ميرزمند و ازطریق اصلاحات برای تشديد مبارزه با بردگی مزدی استفاده ميکنند. رفرميست ها ميکوشند کارگران را به تفرقه بکشند و فريب بدهند، توسط امتيازات کوچک، آنها را از مبارزه طبقاتی منحرف کنند

هر چه نفوذ رفرميستی در بين کارگران قويتر باشد، طبقه کارگر ضعيف‌ تر، وابستگی اش به بورژوازی بيشتر، و بی‌خاصيت کردن اصلاحات با نيرنگ های مختلف، برای بورژوازی سهل تر خواهد بود. هر اندازه که جنبش طبقه کارگر مستقل‌تر، اهدافش عميق‌تر و وسيع‌تر، و از کوته‌بينی رفرميستی آزادتر باشد، ابقا و بهره‌برداری از بهبودها برای کارگران آسانتر خواهد بود

در همه کشورها رفرميست وجود دارد ؛ زيرا بورژوازی در همه جا بدنبال آن است که به طريقی کارگران را فاسد کند و آنها را به بردگانی خشنود تبديل کند که هرگونه فکر رهايی از بردگی را کنار گذاشته‌اند " لنین مارکسیم و رفرمیسم

با توجه به گفته های درخشان لنین در پارگراف های بالا ؛ آقای مهدی کو هستانی نژاد نماینده منحط ترین گرایش راست سندیکالیستی - رفرمیستی وسازش طبقاتی در درون جنبش کارگری می باشند

در واقع آقای مهدی کوهستانی نژاد تمام سعی وتلاش و هم و غم خویش را برای محدود کردن جنبش کارگری در حصار رفرمیسم- سندیکالیسم و سازش با سرمایه داری می نمایند. حضور بی وقفه و مرتب ایشان در رسانه ها و مدیای امپر یالیستی – سرمایه داری- و همسویی و تبلیغ و شرکت ایشان در سال 88 در دفاع از و در راستای جنبش اصلاح طلبی - سبز ، و ترس ایشان از کمونیسم و از پیوند یافتن جنبش کارگری با ایده های سوسیالیسم انقلابی ؛ داشتن پُستِ ( مسئول ) بخش آسیایی کنگره کار کانادا و طرفدار اتحادیه های راست – رفرمیستی در کانادا و فعالیت بی وقفه ایشان در همین راستا ؛ او را به عامل پیش برنده و با نفوذ سندیکالیسم و رفرمیسمِ سر مایه پرستانه و ضد کمونیستی تبدیل نموده است. و طرفدار عدم رادیکالیسم در جنبش کارگری و علیه رشد و آگاهی طبقاتی – سو سیالیستی و پرولتری در درون این جنبش می باشند.

ایشان در واقع با مواضع راست و رفرمیستی – سندیکالستی خویش و با سِمتی که در کنگره کار کانادا داشته و یا اکنون دارند- اینکه ایشان هنوز هم این سِمت را دارند، مطمئن نیستم ؛ آب به آسیاب سر مایه داری می ریزند و در مقابلِ جنبش کارگری رادیکال و فعالین صادق این جنبش به مثابه یک مانع برای رادیکال شدن آن عمل می کنند. مهدی کو هستانی معاون رییس کنگره کار کانا دا – سی ال سی - بخش خاور میانه در کانادا بوده است که نهادی فو ق العاده راست ، رفرمیست - سندیکالیست و سر مایه پرست می باشد . برای نمونه ، کنگره کار کانادا ، کارگران و معترضین به نشست سران جی 20 در کانادا را که بدست پلیس دولت سر مایه داری- امپر یالیستی کانادا به شدت مصدوم و مضروب و ظرب و شتم و دستگیر شده بودند محکوم نمود و موضعی به غایت ارتجاعی و ضد کارگری در مقابل این معترضین ضد سرمایه داری وضد سر مایه داری امیریالیستی اتخاذ کرد .(1) طبیعتا نهاد ها- اتحادیه های- سند یکا لیستی – راست و رفرمیستیِ از این دست که به دولتی سر مایه داری – امپر یالیستی چشم امید دوخته و مبارزات کارگران را در حیطه خواست های مورد تمایل بورژوازی محدود می کنند ، به هیچ وجه نهاد ها یی مستقل ازگرایش راست و رفرمیستی ضد کارگر ی و دولتی نیستند و طبیعتا طرفدار واقعی طبقه کارگرهم نمی توانند باشند.

فعالین و مبارزین صادق و آگاه جنبش کارگری به درستی وصادقانه و هوشیارانه در برابر این نهادها در گذشته موضع گرفته و اکنون و در آینده نیز موضع خواهند گرفت ؛ تا که جنبش کارگری و کارگران مبارز را از افتادن در چنین دام هایی که سر مایه داری بطورعموم برای آنان گسترده است را مانع گردند و طبیعتا در مسیر این مبارزه با کارشکنی ها و دخالت طرفداران سرمایه داخلی و جهانی روبرو خواهند شد .

آقای کو هستانی سعی داشته و دارند که با نفوذ در جنبش کارگری ایران این جنبش را به سمت و سویی که به نفع سر مایه داران و سر مایه جهانی می باشد ؛ سوق دهند و آنرا در ارتباط با نهادهای سر مایه داری جهانی قرار داده و به این وسیله جنبش کارگری را به این نهادها وابسته سازند. خوشبختانه کارگران آگاه و مستقل از این نهادهای سر مایه داری ؛ هو شیارانه در برابر این اقدامات ایستاد ه گی کرده و می کنند.( 2)

آقای مهدی کوهستانی نژاد ازمطلب - یک دم در این ظلام (3) - نوشته شده توسط نویسنده و کنشگر مردمی و اجتماعی و آگاه به منافع کارگران ؛ آقای محمد قراگوزلودر رابطه با گفتگویی که این نویسنده مردمی در دیدار با رضا شهابی داشته اند ، چنان به خشم آمده اند که عنان اختیار از کف داده و در دو نوشته خود ؛ برخوردهای بسیار نادرست و دشمنانه ای ( 3- 4) به آقای محمد قراگوزلو کرده اند. از نظر نگارنده ؛ برخوردها ی آقای مهدی کو هستانی نژاد مذموم و محکوم می باشند. بهتر است که آقای مهدی کوهستانی نژاد بیشتر به بیان حقیقت در رابطه با فعالیت های در گذشته و کنونی خویش در کانادا در رابطه با سرمایه داری جهانی به پردازند ؛ تا فحاشی به نویسنده ای – محمد قراگوزلو- که تمام تلاش صادقانه خویش را در چند سال اخیر با مشکلات بی شمار اقتصادی- اجتماعی که دارند در خدمت مردم به کار گرفته اند و با انتقاد صادقانه از گذشته خویش در مطالب مختلفی که ایشان نوشته اند صداقت انسانی خویش را ثابت کرده اند و با تمام تلاش و بدون وقفه با نوشتارهای زیبا و آگاهی دهنده و علمی – اجتماعی ؛ به دفاع از منافع طبقات محروم با تمام دشواری ها در ایران مشغول بوده اند . فراموش نباید کرد که در دورانی که جریان و گرایش راست و رفرمیسم و ارتجاع ضد کمونیستی و ناسیو نالیستی و مذهبی و سر مایه دارانه در ایران و جهان حکومت می کنند وسرمایه از هر سو سعی به گسترش نفوذ خود از طریق رفرمیسم در جنبش کارگری دارد و به انحراف کشاندن آن مشغول می باشد ؛ وجود نویسنده گان مردمی ؛ مانند آقای قراگوزلو ؛ آنهم در داخل کشور؛ چشمه های شفافی هستند درآن وادی بی آب واین برهوت خشک . طبیعتا شدت برخورد آقای مهدی کوهستانی نژاد در دو نوشته خویش با نویسنده عزیز آقای قراگوزلو ؛ در واقع با توجه به مواضع رفرمیستی – راست و سندیکالیستی مهدی کو هستانی نژاد و پایگاه طبقاتی ایشان و این که او درکجای مبارزه طبقاتی ایستاده اند را کاملا روشن می سازد وخیلی عجیب و غیر منتظره نمی باشند

http://www.azadi-b.com/J/2010/06/post_185.html (1)

بخشی از نامه رضا شهابی در رابطه با موضع او در برابر آقای مهدی کو هستانی
دوستان عزیز !" ( 2)
من اعتراض خودم را به سایت سندیکا اعلام میکنم و سپس اعتراضم را به نهاد اهدا کننده جایزه اعلام میکنم
بنده به واسطه عدم دسترسی به اطلاعات کافی نمیدانم آیا آن نهاد مشخص از چه منبعی تامین مالی میشود و افراد آن چه کسانی هستند؟ شایسته است دوستان دیگر این موارد را تحقیق کنند.
بنده تنها ارتباط با تشکل ها و نهاد هایی را قبول دارم که در راستای منافع جنبش کارگری باشد.
اما اعتراض قطعی ام حداقل به این دلیل هست که چرا و به چه علت و با معرفی چه کسی مهدی کوهستانی را برای دریافت چیزی به نام من انتخاب کرده اند.
مهدی کوهستانی نه نماینده و نه همفکر من و نه نماینده هیچ کدام از تشکل های کارگری ایران است.
در پایان و بار دیگر از همگان درخواست دارم مطالب منتشره توسط کمیته دفاع را نظریات من قلمداد کنند و برای هر گونه تماس، با این کمیته در ارتباط باشند.
رضا شهابی کارگر دربند-عضو هیات مدیره و خزانه دار سندیکای کارگران شرکت واحد تهران"
۳-۱۰-۹۰دوشنبه ساعت ۲۳
شب

بنفشه کمالی

banafshekamali@gmail.com