تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

 

آقای مهدی کوهستانی نژاد، حق السکوت را باید از کسی گرفت که هم کیسه شما باشد!

 

هر ذره  احتمال انسجام و همگرایی  فعالین ، پیشروان و نمایندگان  کارگری  و گرایش سوسیالیستی  درون جنبش کارگری آنچنان خواب عوامل سرمایه را به هم میزند که دست پاچه و از سر استیصال ، بر آن هستند تا در اولین قدم با انگ و تهمت زدن به فعالین این جنبش ، از این انسجام  و هم گرایی ممانعت به عمل آورند.

مهدی کوهستانی نژاد ، چهره ی شناخته شده  مرکز همبستگی آمریکایی - سولیداریتی سنتر -  در مقابل یک گزارش ، به قلم محمد قراگوزلو بر آشفته می شود  و هم چون ماری زخمی بر خود می پیچد . سعی او بر این است پیوند افرادی مانند  محمد قراگوزلو با کارگران و فعالین پیشرو جنبش کارگری را  قطع کند . آقای کوهستانی از نشست  فعالین کارگری با رضا شهابی خوشنود نیست ؛ چرا که امر او نه پیشبرد  مبارزه طبقاتی و  محو استثمار ، بلکه امر او در سخاوتمندانه ترین تعریف این است که شرایط استثمار بر کارگران را قابل  پذیرش تر  نماید . به یمن مبارزه ای جسورانه  و تلاش گرایش چپ و سوسیالیستی درون جنبش کارگری د ر ابتدای راه ، عوامل  نهاد سولیداریتی سنتر به جنبش کارگری معرفی شدند و امروزهر گونه  تماسی با مهدی کوهستانی نژاد به منزله تماس با نهاد های سرمایه سالارتلقی می شود .

بعد از افشای ماهیت ضد کارگری  سولیداریتی سنتر  و عوامل نفوذی آنها ،علی نجاتی نماینده خوش نام و جسورسندیکای کارگران نیشکر هفت تپه  و همچنین رضا شهابی استوره ی مقاومت و نماینده کارگران سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ، با انتشار اطلاعیه هایی به استقلال مالی  طبقه کارگرپای فشردند وبی ربط بودن مهدی کوهستانی به جنبش کارگری را متذکر شدند.

آقای کوهستانی بر این باور بود ه که با تهمت زنی می تواند نقش و جایگاه آقای قراگوزلو را در بین فعالین جنبش کارگری به خطر بیاندازد ،  و یا اینکه ایشان را وادار به سکوت کند  و یا کاری کند که گزارش منتشر شده در باره  دیدار رضا شهابی و اعلام مواضع رضا شهابی در باره سولیداریتی سنتر را از روی سایت ها بر دارد ! اما  زهی خیال باطل ؛ حق السکوت را باید از کسی گرفت که هم کیسه شما باشد.

ختم کلام اینکه ؛  گام های کوچک اما عمیق گرایش سوسیالیستی درون جنبش کارگری پیش می رود تا همره  کارگران ، بدست آرد نان و آزادی را .

 

بهزاد سهرابی

بهمن 1391