کنار گیری من در انجمن کارگری (جمال چراغ ویسی) و استعفا از حزب کمونیست ایران!

از : مظفر فلاحی

 

به: همکاران محترم کارگرم و افکار عموم مردم آزادی خواه

از طریق این یاداشت اعلام کنارگیری خود را در انجمن کارگری (جمال چراغ ویسی) و استعفا از حزب کمونیست ایران را اعلام میدارم و به امید پیروزی برای این دوستان در کارهایشان و اما چون من یکی از مسئولین اصلی در انجمن کارگری (جمال چراغ ویسی) بودم لازم دانستم چند کلمه ای در این باره رو به دوستان و همکاران محترم کارگرم عرض کنم.

دوستان و همکاران محترم کارگر هدف من از کنارگیری در انجمن کارگری (جمال چراغ ویسی) و استعفا از حزب کمونیست ایران ، وضعیت جسمانی و برخی مسائل دیگر است که امیدوارم در فرصتهای اینده آنها را برای شما عزیزان و مردم اگاه بیان کنم، به امید آزادی محمود صالحی ، منصور اسانلو و تمامی آزادی خواهان در بند رژیم حامی سرمایه.

"انجمن کارگری جمال چراغ ویسی " در روز یازده اردیبهشت ١٣٨٠ برابر با اول مه ٢٠٠١ توسط جمعی از همرزم و هم نسل جمال چراغ ویسی و تعدادی از فعالین سرشناس و دست اندرکار در جنبش کارگری کردستان و ایران در خارج از کشور تاسیس شد. هدف اصلی از تشکیل انجمن جمال چرا‌غ ویسی تقویت گرایش (سوسیالیستی) در جنبش کارگری در کردستان و جلب توجه افکار عمومی به اخبار ، تحولات ، مسائل و مشکلات جنبش کارگری در کردستان و ایران و تبدیل آن به یکی از مسائل مرکزی در جامعه، از جمله در میان چپ و کمک به شکل گیری تشکل های مستقل کارگری در کردستان و ایران بود. نشر اخبار و اشاعه ادبیات کارگری ، تاریخ شفاهی کارگری و برگذاری سمینار و کنفرانس حول مسائل محوری جنبش کارگری و دفاع از گرایش رادیکال در جنبش کارگری بود.

با توجه به نکات فوق و ضمن قدردانی از فعالیت چند ساله تک تک رفقا و افرادی که به شیوهای مختلف ما را در پیشبرد بخشی از اهدافمان یاری رساندند بدین وسیله من کنارگیری و پایان کار و استعفای خود را بعنوان یکی از اعضای حزب کمونیست ایران و همچنین یکی از مسئولین اصلی در " انجمن کارگری جمال چراغ ویسی " را اعلام داشته و آرزو مندم که بعد از فایق آمدن بر مشکلات جسماننیم بتوانم ظرفیت خویش را در اشکال دیگر در خدمت پیشرفت جنبش رادیکال کارگری در کردستان و ایران بکار ببرم .

به امید پیروزی و فایق آمدن بر مشکلات و شاهد آزادی محمود و منصور از زندان

مظفر فلاحی

شنبه ١٨ اسفند ١٣٨٦ برابر با مارس ٢٠٠٨