تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

 

رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و مسئول مالی این سندیکا، پس از تحمل بیش از دو سال و نیم حبس، به خاطر فعالیت های کارگری و دفاع از حقوق و مطالبات اقتصادی و اجتماعی کارگران، در ساعت 11 شب ِ دوشنبه 18 دی ماه، به طور موقت از زندان آزاد شد. آزادی مشروط و موقت رضا شهابی در واقع پس از 23 روز اعتصاب غذا و مقاومت دلیرانه و سرسختانه این کارگر آگاه و همچنین حمایت بسیاری از کارگران، تشکل ها و فعالان کارگری و انسان های آزادی خواه و عدالت طلب در داخل و خارج کشور، از جمله اعتصاب عذای تنی چند از یاران و همراهان وی در زندان اوین به تحقق پیوسته است.

رضا شهابی را به خاطر دفاع از حقوق کارگران، از جمله حق ایجاد تشکل، بازداشت و روانه زندان می کنند؛ انواع و اقسام فشارها و تضییقات و به تبع آن درد و رنج و بیماری را گریبان گیر او می سازند؛ و وقتی هم که با اعثصاب غذای سرسختانه او در دفاع از منزلت و حرمت انسانی وی به عنوان یک کارگر، مواجه می شوند، او را برای معالجه دردهای متعددش در بیرون از زندان، برای 5 روز به مرخصی می فرستند!

رضا شهابی مگر چه کرده و چه گفته است که باید بیش از دوسال و نیم از عمر و زندگی خود را به دور از خانواده و حتی بدون یک روز مرخصی، در زندان بماند؛ انواع فشارها را تحمل نماید و در پی اعتراض به بی حرمتی ِ زندان بان وعدم توجه به معالجه و مداوای خود و دیگر کارگران ، تنها برای 5 روز به مرخصی برود؟

او تنها از حقوق کارگران دفاع نموده و صدای اعتراض خود را علیه ظلم و بی عدالتی موجود که در یک سوی آن به عنوان نمونه سرمایه دارانی قرار دارند که از قبل کار و زحمت کارگران، دستمزدهای ماهیانه سیصد میلیون تومانی و بیش از آن دریافت می کنند و در سوی دیگر آن، انبوهی از کارگران، که حتی از دریافت دستمزدهای تا چهار برابر زیر خط فقر نیز، برای ماه های متمادی محروم بوده اند؟ رضا شهابی به بی حقوقی و بی حرمتی نسبت به کارگران توسط سرمایه داران و عوامل آنان اعتراض کرده است. جای او و کارگران حق طلبی چون او، در زندان نیست. این کارگران باید بدون هیچگونه قید و شرطی از زندان آزاد شوند و به میان خانواده های خود و جامعه باز گردند.

اگر چه مرخصی 5 روزه برای درمان دردهای گوناگون و عدیده رضا شهابی را نمی توان آزادی نامید، ولی از آن جا که این مهم، به ویژه در اثر اعتراض و اعتصاب غذای متهورانه این کارگر آگاه و شریف به مقامات قوه قضائیه و مسئولین زندان تحمیل شده است، ما آن را به عنوان بدعتی مهم و تأثیرگذار به فال نیک گرفته و به خانواده محترم ایشان، سندیکای کارگران شرکت واحد، کمیته دفاع از رضا شهابی، تشکل ها و فعالان کارگری و همه ی انسان های آزادی خواه و عدالت طلب تبریک گفته و خود را در شادمانی و خوشحالی آنان شریک می دانیم. رضا شهابی باید به معنای واقعی آزاد شود و در بیرون از زندان معالجه گردد. او و همه ی کارگران زندانی باید آزاد بوده و بر سر کارهای خود باز گردند. این کارگران نباید در زندان بمانند.

کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بار دیگر ضمن ابراز شادمانی و تبریک به مناسبت حضور رضا شهابی در میان اعضای خانواده، دوستان و همکاران، به سهم خود از آزادی بدون قید و شرط ایشان و همه ی کارگران دربند و زندانی دفاع نموده و در راه تحقق این امر مهم تلاش و مبارزه خواهد کرد.

کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری

21 دی 1391