تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

 

 

به یاد کارگران خاتون آباد

وقتی ما را به قبرستان سپردید،برایمان فاتحه  نخوانید.ما را در چشمان خویش بنگرید.به افق به بر آمدن آفتاب به رنگ دریا و موج متلاطم و خورشید منعکس در آن،به سفیدی ماه،درخت های خیس زیر باران،رنگ برگ های سبز و جوانه گندم در بهار،به همه رنگ های فرو ریخته از درخت پاییزی،به ریزش برف وتوق توق تگرگ،به انعکاس نور روی برف،به زیبایی کودک و بوی سر او،به  لبخند مادر و صدای پدر،به آغوش گرم و بوسه همسر،به مهربانی خواهر و بوسه های برادر،به دست های رفیقانه رفقا،آبشارها و رنگین کمان زیر نغمه های آرام باران،به پرند ه گانی که  می بینی،به گربه خانگی که به هراس از کنارت می گذرد،به آواز خروس وصدای شیرین کبک،آغوش مادر بزرگ وچشمان پدر بزرگ،به خواب های خوش و روءیاهای شیرین،به انسان بودن،به تنفر از تضاد های طبقاتی،به آزادی و زیبایی،به دنیایی بدون قفل و اضطراب آور،به دوست داشتن و زیبا دیدن و خوب اندیشیدنبنگرید و ما را یاد آورید

.جهانگیر محمود ویسی