تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

ترکيه و باز پسگيري ميدان تقسيم در اول مه 2010

آفيش اول مه 89

آزادي مهمود صالحي

آزرخش

اول مه 2008انجمن جمال چراغويسي

کارگران خباز سقز

1کارگار خباز سقز

کارگران خباز سقز 3

کارگران خباز سقز 4

کارگران خباز 5

اول ماه مي 2003

اطلاعيه محمود صالحي 2001

مجمع عمومي کارگران خباز 1380  

اولين جلسه تعاوني کارگران سقز

مجمع عمومي کارگران سقز