تماس با ما

سايتهاي ديگر

سياسي

صوتي

بيانيه

کارگري

صفحه نخست

 

 

 

روشنگری مواضع  "کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری"  در اتاق تجارب کارگری ، نهاد های همبستگی با جنبش کارگری ایران خارج از کشور به تاریخ 20مهرماه 1391 .

 

با درود و سپاس فراوان  به شما دوستان  حاضر در اتاق وبا تشکر از نهاد های همبستگی با جنبش کارگری در خارج از کشور که این امکان را برای ما فراهم کردند. من محمد عبدی پور ، عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  از طرف تعداد ی از دوستان ،  امشب می خواهیم  به سهم خود .بعضی از مواضع  و سیاست های حاکم بر  رویکرد کمیته هماهنگی رامورد بحث وتبادل نظرقراردهیم

 

 با توجه به اینکه افراد و جریانات مختلف که  هر کدام به شکلی از اشکال ، کمیته هماهنگی را مورد نقد قرار داده اند و یا گاها شاهد آن بوده و هستیم که تعدادی با دید غیر واقعی و غیر دیالکتیکی به قول خودشان به نقد کمیته هماهنگی پرداخته اند ، جا دارد نه در پاسخ به این  افراد و جریانات ، بلکه خطاب به  کارگران و مدافعان کارگری و جنبش کارگری  و تنها جهت روشنگری به  سهم خود به دفاع از کمیته هماهنگی  با ذکر مواردی بپردازیم .

 هدف ما د فاع  از کمیته­ای نیست که خود عضو آن هستیم ، بلکه دفاع از رویکرد و حقانیتی است  که در کمیته هماهنگی وجود دارد  . به هبچ وجه معتقد به آن نبوده و نیستیم که کمیته هماهنگی به دور از ضعف می باشد،بلکه  ما اعتقاد داریم که ظرفیت طبقاتی و رویکرد کارگری حاکم بر کمیته هماهنگی ، بعنوان یکی از برجسته ترین کمیته های فعالین کارگری در ایران این شایستگی و این توان را دارد که در حد خود،بتواند بیشتر از گذشته در جنبش کارگری تاثیر گذار باشد.

همانطور که  همگی شما اطلاع دارید کمیته هماهنگی محصول شرایطی بود که متاسفانه صدای کارگران و زحمتکشان و فعالین وروشنفکران آن در درون کارخانه ها وکارگاه ومراکز کارگری به شدت در گلو خفه شده بود.بعدازدستگیری فعالین کارگری شهر سقزدرسال 83ضرورت ایجاد نمودکه کمیته ای به منظور پیوند فعالین کارگری تشکیل شوداکنون کمیته هما هنگی محصول ان شرایط است که بعد ازتصویب اساسنامه واعلام علنیت با پلاتفرم کارگری پا به عرصه مبارزه گذاشت .قطعا برای کارگران وفعالین کارگری آشکار بود که شکل علنی و با حفظ استقلال طبقاتی مشکلات وفشارهای جدی و گوناگونی را در پی خواهد داشت.اما این امر احساسی یا بدون عقلانیت نبود.سکوت بیش از این جایز نبود.همه هم طبقاتی هایمان در ایران و جهان می بایست درد و رنج ما را می شنید ند تا همه با هم به این پیکار بپردازیم.

 کمیته هماهنگی بعنوان گرایش چپ جنبش کارگری از همان ابتدا با بر افراشتن شعار ایجاد تشکل های کارگری به نیروی خود کارگران و بدون کسب اجازه از دولت و کارفرمایان وسایر عوامل سرمایه ، مبارزه علنی خود را شروع کرد و تا به امروز با این شعار در دورن جنبش کارگری در حد توان دست به مبارزه ای پیگیر زده است .

این  کمیته از همان آغازتا  به امروز  توانسته است  با موانع پیش روی جنبش کارگری با توجه به توازن قوا و با توجه به شرایط موجود   برخورد قاطع کند و دیدگاه های خود را چه  عملی و چه نظری بیان نماید.

 اعضای متشکل در کمیته هماهنگی نه تنها خود اکثرا کارگر هستند بلکه ازخانواده های  کارگری،اخراجی ها و افراد تحت ستم وروشنفکران طبقه گارگر بوده که  درشرایط های  مختلف در عرصه های مبارزه طبقاتی حضورفعال داشته اند. 

بدون اغراق  و با جسارت بیان می کنیم که رویکرد  حاکم بر کمیته هماهنگی با استناد به عملکرد آن کاملا طبقاتی است .که با در نظر گرفتن منافع کنونی و جاری طبقه کارگر و دور نمای این مبارزه  و با استناد به کارکرد این کمیته قابل اثبات می باشد.

 آنجا که بحث تشکل یابی بوده است کمیته هماهنگی پرچمدار رادیکالیسم این شعار بوده  و در هر کجا که این امکان فراهم شده باشد  بصورت مستقیم حضور داشته و  ضمن  دخالت گری  و ارائه بحث های منطقی، کارگران و پیشروان را به این سمت و سو فرا خوانده است. فراخوان ما   این می باشد  که باید تشکل کارگری به نیروی خود کارگران  و بدون کسب اجازه از کارفرما و دولت ایجاد شود  و دولت ها تنها وظیفه دارند انها را به ثبت برسانند. کمیته هماهنگی هر جا که امکان داشته در صف اعتراض کارگران حاضر شده و با استفاده از تجارب جنبش کارگری ایران و جهان،نحوه مبارزه و راه کار های  مناسب  مبارزاتی را  با کارگران جهت ادامه و روند مبارزه در میان گذاشته است. که  نمونه های فراوانی را می توان نام برد.

 

 کمیته هماهنگی بعنوان کمیته ای علنی در داخل جنبش کارگری ایران ا ولین کمیته ای بوده که با جسارت تمام نقش و جایگاه  خانه کارگر ، شورا های اسلامی کار ، شورایعالی کار و دیگر نهاد های وابسته به سرمایه داری را تشریح کرده و از ماهیت واقعی آنان رو به طبقه کارگر و جنبش کارگری روشنگری نموده.با توجه به این روشنگری بود. که امروز با جسارت می توان گفت با اتفاق نظری در جنبش کارگری روبرو هستیم که خانه کارگر ، شوراهای اسلامی کار ، شورایعالی کار، نهاد های کاملا ضد کارگری هستند  و بعنوان نهاد های سرکوب گر از آنها نام برده می شود.

این کمیته،اولین کمیته ای بوده که از ماهیت شورایعالی کارو مکانیزم سه جانبه گرایی بارها سخن گفته است و ضمن توضیح کارکرد سه جانبه گرایی به مقابله با آن پرداخته و با نقد  ماهیت سه جانبه گرایی  و طرح شعار تعیین دستمزد از طریق انتخاب نمایندگان منتخب  کارگران به مقابله با آن پرداخته است.واعلام نموده است اینها صلاحیت تعیین سطح   دستمزد را برای کارگران و اقشار تحت ستم را ندارند.

همانطور که به صورت نمونه و فهرست وار به موارداشاره کردیم  کمیته هماهنگی هم در عمل و هم با طرح مباحث نظری با موانع پیشروی  جنبش کارگری مبارزه  کرده است .

 از جمله یکی  دیگراز موانع جدی و خطرناک برای جنبش کارگری   بر ملا کردن نقش و کارکرد نهاد های  مالی وابسته به نظام سرمایه داری و امپریالیستی  از جمله " سو لیداریتی سنتر"  است . اعضای این کمیته بودند که با جسارت تمام رو به جنبش کارگری اخطار دادند که باید با این پدیده شوم ضد طبقه کارگربرخورد جدی نمود. کمیته هماهنگی هر چند مورد نقد افراد و جریاناتی  در داخل و خارج قرار گرفت ، اما  کمیته در این استراتژی مهم طبقاتی هم موفق عمل کرد و توانست در جنبش کارگری فضایی را ایجاد کند که نماینده گان کارگری از جمله علی نجاتی نماینده  کارگران سندیکای نیشکرهفت تپه و رضا شهابی عضو هئیت مدیره سندیکای شرکت و احد  با صراحت تمام از استقلال مالی کارگران به دفاع بپردازند و بصورت رسمی اعلام نظر کردند . در تداوم این اقدام ،  کمیته هماهنگی  توانست چندین گلگشت را همزمان در اکثر شهر ها سازماندهی کند تا بتواند کمک های مالی منظم و شفافی را برای کارگران  زندانی  و خانواده های آنان  جمع آوری کند.جریاناتی می خواستند به طبقه کارگر ایران الغا نمایند .با توجه به این که تعدادی از سرمایه داران برون مرزی وعوامل آن ها با بعضی از سرمایه داران ایران دشمن هستند.یعنی دشمن، دشمن ما، دوست ما هستند.اما کمیته هماهنگی ودوستان هم طبقه ای ما این پروژه ضد کارگری را عقیم،و آنها را به لاکهای خود بر گردانند.این رویکردی استراتژیک برای طبقه کارگر است که اغوای هیچ سرمایه داری نشود.

 

 همانطور که فعالین جنبش کارگری اطلاع دارند در درون کمیته هماهنگی و در جنبش کارگری رویکردی در حال رشد بود که می توانست دور نمای جنبش کارگری را به انحراف جدی بکشاند  این انحراف که با رویکرد ضد تحزب و ضد سازماندهی و ابزارهای کارگری در حال انتشار و نهادینه کردن اندیشه های خود بود  اما تقابل با آن اندیشه دوباره به عهده کمیته هماهنگی بود که با جسارت تمام به نقد این رویکرد رفت .

 

 یکی دیگر از کارکرد های کمیته بحث اتحاد عمل بر پایه منافع طبقاتی بوده است.کمیته هماهنگی همیشه  یکی از پرچمداران اصلی این رویکرد بوده  و سعی و تلاش داشته   است تا  با موانع پیشروی اتحاد عمل مبارزه کند. نتیجه این اتحاد عمل ها برای همگی شما در زمینه برگزاری و گرامی داشت روز جهانی کارگر، روز جهانی زن  و دیگر عرصه ها  مشخص است.هر چند با ید گفته شود که هنوز بسیاری از موانع جدی دیگری در جنبش  کارگری وجود دارد که باید به انها هم بپردازیم .

 

ما  اعتقاد داریم که دو گرایش اصلی هنوز در جنبش کارگری حضور دارند . یکی گرایش راست و دیگری گرایش چپ درون جنبش کارگری. هر کدام از این گرایش ها در برخورد به مناسبات نظام سرمایه داری بر اساس دیدگاه  خود،راه کار های مختلفی را پیش پای طبقه کارگر می گذارند. هر روز بیشتر از گذشته طبقه کارگر در ایران زیر بد ترین شرایط و مناسبات ناعادلانه قرار می گیرد  و مورد ستم واقع می شود. ما شاهدافزایش سیل آسای وسیع توده بیکاران هستیم،اخراج ها، استثمارو بی حقوقی روز به روز بر زندگی ما تحمیل می شود ، عدم امنیت شغلی و و جود قرار دادهای موقت و سفید امضا ء بیشتر شده است و گرانی سرسام آور ناشی از تحریم های اقتصادی روز به روز تورم را افزوده وعرصه زندگی را بر میلیو نها کارگر تنگ تر کرده است . درمقابل این مناسبات هر گرایشی راه کار خود را به پیش می برد. با توجه به افزایش فشارها بر طبقه کارگر و بحرانی تر شدن اوضاع جامعه ،تفکیک این گرایشات در برخورد به موانع نظری و راهکار های عملی بیشتر خود را نشان خواهد داد. در اوضاع و احوال کنونی  کمیته هماهنگی همیشه در تلاش  بوده که بر اساس سرفصل های مشترک ، اتحاد عمل را تقویت کند اما برخی از نیرو های موجود با بهانه جویی از این گونه اتحاد عمل ها خود داری کرده اند . آنجا که کمیته هماهنگی از بیان واقعیات به شفافیت و بدون شایعه پراکنی، شرایط کنونی و سطح مبارزه جنبش کارگری را بیان می کند گرایش راست درون جنبش کارگری در تلاش است تا سیمای غیر واقعی از مبارزه و سطح مبارزه را تبلیغ و ترویج کند. آنجا که مبارزه با سه جانبه گرایی است گرایش راست آگاهانه دم فرو می بندد و با سنگ اندازی و توهین به ما می تازند . آنجا که لازم است که کارگران با حضور مستقیم و نیروی خود به مبارزه بپردازند  گرایش راست در تلاش است تادرصدر قرار گیرد و با نامه نگاری روحیه مبارزاتی کارگران را تحت کنترل بگیرد و باز هم آن ها را در توهم نگه دارد..آنجا که دفاع از شفاف بودن و استقلال مالی طبقه کارگر به میان می آید گرایش راست  یا سکوت می کند و یا بیان می کند که دریافت کمک  های مالی از هر کجا وهر جایی جایز است . آنجا که  کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  شعار رفع استثمار انسان از انسان را  نهادینه می کند ، گرایش راست در صدد است تا از طبقه کارگر بصورت ابزاری در خدمت به نظام سرمایه داری  استفاده کند .

 

کمیته هماهنگی را باید با سیاست و کارکرد ها یش شناخت . مبارزه  طبقاتی  بر خلاف تبلیغ جریانات مدعی ، دست ساخته هیچ سازمان و حزبی نمیتواند باشد. مبارزه کارگر با سرمایه دار، مبارزه ایی واقعی است که در بطن نظام سرمایه داری جریان می یابد و به خاطر تضاد آشتی ناپذیر طبقه کارگر با طبقه سرمایه دار ایجاد می شود. ما اعضای متشکل در کمیته هماهنگی با شناخت این تضاد به جنگ سرمایه داری می رویم و معتقدیم بدون حضور  متشکل کارگران،هیچ مبارزه ای پیش نخواهد رفت.ما همیشه گفته ایم که این طبقه کارگر است که می تواند به نیروی خود با مناسبات سرمایه داری  تعین تکلیف کند . در این میان ما بعنوان کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری  وظیفه خود قرار داده ایم در کنار طبقه کارگر باشیم و به سهم و توان خود در امر مبارزه طبقاتی گام برداریم.همیشه یک سوال رو به کمیته هماهنگی مطرح شده و می شود که تا کنون  بر اساس شعار محوری کمک به ایجاد تشکل های کارگری،این کمیته  چند تشکل را ایجاد کرده است ؟ باید یاد آور شد که امر تشکل یابی وظیفه خود کارگران  است و نقش محوری و اساسی را خود طبقه کارگر بعهده دارند و ما تنها می توانیم پیش قراولانی باشیم  که نسبت به تشکل یابی به نیروی کارگران تلاش کنیم . هر چند باید گفت این کمیته در بسیاری  از اعتراضات و اعتصابات  کارگری نقش محوری داشته و همچنین در ایجاد تشکل کارگران نیشکر هفت تپه نقش ویژه ای ایفا کرد.اما تکرار این  واقعیت ضروریست که تشکل یابی امر خود کارگران است و سعی ما بر این است که کارگران را در این امر در حد توان یاری رسانیم.البته اینجا یک سوال از طرف ما هم مطرح خواهد شد. که تمام منتقدان واقعی و غیر واقعی که ما را مورد سرزنش قرار می دهند تا کنون چه نقشی در جنبش کارگری ایفا نموده اند.

  دوستان ما اعتقاد داریم با اراده من ودیگری  هیچ مبارزه ای  ساخته نمی شود.بلکه این مبارزه جاریست که وظایفی را برای ما مشخص می کند و باید بر اساس این شرایط  دخالتگر باشیم و با تمام توان از منافع طبقاتی دفاع کنیم.

 همانطور که شاهد هستید کمیته هماهنگی  تنها کمیته ای است که مورد بیشترین حمله ها واقع شده است . اکثر اعضای ان را بازداشت ،مورد ضرب و شتم قرار داده واز محیط های کار اخراج شده اند ، اما همچنان ازدفاع سر سختانه  منافع طبقاتی کارگران عقب ننشسته اند.

  آنچه گفته شد تنها گوشه هایی از سیا ست و رویکرد  و عمل کرد کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری بود که تقدیم شما شد.

 

 بعنوان بخش پایانی موضوع چه باید کرد را  مطرح می کنیم. سایه جنگ احتمالی  ، مسئله تحریم های اقتصای ، گرانی و فقر بی حد و مرز و در یک کلام گرسنگی  و نبود آزادی  شرایط بی نهایت غیر قابل تحملی را ایجاد کرده است . جواب ما به این وضعیت چیست ؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و در کنار وقایع  پیش آمده به راحتی عبور کرد ؟ جواب ما به جنگ احتمالی چیست ؟ برای رهایی از وضعیت موجود چه باید کرد؟ ما انتظار داریم که تمامی کسانی که خود را حامی و مدافع طبقه کارگر می دانند و باور دارند که انقلاب کار توده های کارگرو زحمتکش است و هیچ جریانی نمی تواند به نیابت طبقه کارگر قدرت را بدست بگیرد ، باید به همفکری پرداخت و برای برون رفت از شرایط امروز فکری کرد.

 بازهم از همگی شما ممنون هستیم که به صحبتهای ما توجه کردی.